GIFS

2017 - ongoing.
Pointing to non-dual reality.

3000
Az 1864
1500 steralfabet
Alfabet 3225
MANDAL Alfa 3000